در شرکت شکلات سازی فرمند چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت فرمند واقع در شهر کرج با حدود ٤٠٠ کارگر فعال است. امسال مقدار زیادی از محصولات شرکت فرمند در انبارهای شرکت به علت فروش نرفتن، انبار شده است . دلیل این امر را مرغوب بودن و گران بودن محصولات این شرکت است و این امر باعث شده کارفرما به بهانه های مختلف دست به اخراج کارگران بزند. با اینکه در طول سال چند بار کارگران را به مرخصی اجباری می فرستاده اما اگر کارگری یک روز غیبت داشته باشد، به احتمال زیاد او را اخراج می کند. یعنی دنبال بهانه می گردند. از سال گذشته تاکنون حدود صد کارگر را اخراج کرده اند. اضافه کاری ها را قطع کرده اند و این باعث شده که دریافتی کارگران پایین بیاید و به مبلف ١ میلیون ٧٠٠ هزارتومان برسد.

موضوع مهمتر، اینکه ماهیانه یک بن پانصد هزار تومانی از فروشگاه رفاه به جای حقوق به اجبار به کارگران می دهند، که یک تحمیل به درامد کارگران است. زیرا عده ای مشکل اساسی آنها پرداخت های نقدی مانند اجاره مسکن و یا هزینه های دیگر دارند که با بن حل نمی شود. این موضوع باعث شده آنهایی که بیشتر نیاز به پول نقد دارند بن خود را با مبلغ کمتری از ارزش واقعی آن به فروش برسانند. تا شاید بتوانند کمی از مشکلات خود را حل کنند

خبرنگار پیام سندیکا تحمیل بن به کارگران را نقد نمودن طلب شرکت فرمند از فروشگاه رفاه می داند.