آزادی دوستداران جنبش کارگری شادباش!

طی دو روز اخیر دوستداران جنبش کارگری مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد و سانازالهیاری و سپیده قلیان با وثیقه های سنگین از زندان آزاد شدند. اما از یاد نبریم که زنجیر وثیقه های سنگین همچنان بر فعالیت های آنان سنگینی می کند و صد البته ترفندهای پلیس سیاسی در این بگیر و ببندها و آزادی ها از چشمان تیزبین جنبش کارگری دور نمانده است.
ما ضمن تبریک آزادی این عزیزان، آرزوی تندرستی و پرتوان قدم برداشتن در راه جنبش کارگری را داریم و چشم به راه آزادی هرچه زودتر اسماعیل بخشی هستیم.

گسترده ترباد همبستگی کارگری
پرتوان باد جنبش سندیکایی

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
٥ آبان ١٣٩٨