مدیریت ذوب آهن چه می کند؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به وضعیت مالی خوب ذوب آهن، مدیریت از رفع مشکلات ساده کارگران خوداری می کند

١- خارج از مرکز کارگران و کارکنان پرداخت نشده است

٢- لباس کار کارگران و کارکنان مدیریت بخش راه آهن و ترابری داده نشده است

٣- برنامه ای برای توزیع شیر در روزهای پنجشنبه و جمعه وجود ندارد

٤- شارژ کارت غذا و کارت همسران کارگران و کارکنان انجام نیافته است

٥- سهام ترجیحی کارگران و کارکنان آزاد نشده است

٦- قراردادی برای شستشوی لباس کارکنان و کارگران بسته نشده است

٧- چگونگی نحوه پرداخت پاداش تولید معلوم نیست

٨- رختکن مدیریت تولید و توزیع برق به لحاظ امکانات بهداشتی تجهیز نمی گردد

٩- هیچ برنامه ای جهت توزیع گوشت براساس تعداد اعضای خانواده و همچنین سایر همکاران شرکتی مستقر درذوب آهن وجود ندارد.