حادثه در کارخانه ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه ذوب آهن، در پی بروز حادثه در نورد ٥٠٠ متاسفانه ٢ تن از کارگران مجروح شدند. این حادثه در پی خارج شدن پروفیل تیرآهن ١٨ با دمای ٨٠٠ درجه از مسیر خود اتفاق افتاد و کارگران حیدرعلی امینی و مجتبا یزد خواستی را زیر گرفته و لباس شان را آتش زد. در حال حاضر حیدرعلی امینی در منزل به امور درمانی خود می پردازد.

مدتهاست از طریق نشریه پیام سندیکا به مدیران ذوب آهن گوشزد می شود که ذوب آهن به بازسازی ونوسازی با امکانات روز احتیاج دارد. وضعیت ایمنی نامناسب و فرسودگی دستگاهها بارها عامل حادثه بوده است. هرچند این بار با واکنش سریع مسوول قسمت این دو کارگر کمتر آشیب دیدند اما همچنان حادثه در کمین کارگران است.