مسابقه فوتسال سندیکای کارگران ساوه با تیم فوتسال بشکه سازی ساوه

روز جمعه ٣ آبان مسابقه ای بین تیم فوتسال سندیکای کارگران ساوه با تیم فوتسال بشکه سازی ساوه در سالن کارخانه شن سای ساوه برگزار شد که تیم سندیکا ٨ بر ٥ پیروز میدان بود.

در این مسابقه تیم سندیکا با کاورهای «پویش ته سیگارت را با خود ببر» به میدان آمده تا همبستگی خود را با این پویش به نمایش بگذارد و کارگران را با این پویش و مضرات ته سیگار آشنا کند.