موج بیکاری در مجتمع مس سرچشمه و آزمون استخدامی سال ١٣٩٨

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، پس از چند مرحله اعتصابات جویندگان کار در مجتمع مس سرچشمه که منجر به تعطیلی این واحد نیز گردیده بود، سرانجام مقرر گردیده است که آزمونی جهت استخدام برای این واحد تولیدی برقرار گردد؛ طبق اعلام مسولین تعداد مورد نیاز جذب نیرو حداکثر ٥٠٠ نفر اعلام گردیده و متقاضیان که فقط از سه شهرِ اطراف، مجاز به ورود می باشند، بیش از ٣٠٠٠٠ نفر هستند.

عجیب است، آخرین آزمونِ برگزار شده برای استخدام نیرو در سال ١٣٩٢ بوده که در همین حدفاصل تا سال ١٣٩٨ بیش از ١٠٠٠ نفر (طبق آمار رسمی) از همین مجتمع بازنشست گردیده اند؛ کنار هم قرار دادنِ این ارقام فقط بر نگرانی عمومی از ورود نفرات از مبادی غیر قانونی تاکید دارد.

این مجموعه با چند ده هزار نفر پرسنل رسمی و اقماری پیمانکاران، تا کنون قادر نبوده حتا رضایت و اعتمادِ نسبی متقاضیان شغل را برآورده سازد و کماکان نیز شرکت کنندگان در آزمون فوق الذکر، امیدی به جذب، بدون استفاده از مبادی غیر رسمی را ندارند که آن نیز از عهده ی عموم شایستگان خارج است.

بسیاری از نفرات با وجود در دست داشتنِ مدارک تحصیلیِ بالاتر از لیسانس، جهت افزایش شانسِ جذبِ خود به ناچار با مدرک دیپلم در آزمون شرکت خواهند کرد، چرا که تعداد نفرات مورد نیاز در رده های تحصیلی پایین تر، بیشتر است؛ اما یاس ناشی از حضورِ بیش از ٣٠٠٠٠ نفر و جذب ٥٠٠ نفر از چندین فیلترِ نامعلوم، همواره این جویندگان را تا شکست همراهی خواهد نمود.

گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه