معوقه های حقوقِ کارگری در مجتمع مس سرچشمه

بر اساس گزارشات دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، روند تاخیر پرداخت حقوق کارگران در مجتمع مس سرچشمه کماکان در وضعیتِ نابه سامانی ست؛ بدین شرح که

مشاور مبینا: مشاور پروژه ی تغلیظ از مردادماه حقوق پرسنل خود را پرداخت ننموده است.

شرکت سبا فام: پیمانکار راه اندازی کوره ی فلش از سال ٩٧ تا کنون نسبت به پرداخت مواجبِ پرسنل تعدیل نیرو شده ی خود اقدام نکرده است.

شرکت آبادگران کریمان: پیمانکار دست دوم پروژه ی تغلیظ از مرداد ماه، حقوق پرداخت نکرده است.

شرکت بال صبا: پیمانکار طرح جامع برق، از تیرماه نسبت به پرداخت حقوق باقی مانده ی پرسنل خود اقدام ننموده است.

شرکت فولمن: پیمانکار پست برق، با وجود شروع به کارِ اخیر در مجتمع مس سرچشمه، از خرداد ماه تا کنون حقوق پرسنل خود را پرداخت نمی نماید.

گزارشگر پیام سندیکا-مجتمع مس سرچشمه