انباشته شدن مشکلات کارگران ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بی تفاوتی مدیریت ذوب آهن به مشکلات بخش های مختلف کارخانه و انباشته شدن آنها باعث دلسردی کارگران ذوب آهنی شده است. برای مثال کارگران بخش کارگاه (دپو) راه آهن مشکلاتشان را چنین اعلام کردند:

١- کمبود شدید کارگر در این بخش

٢- عدم رختکن مناسب

٣- نامناسب بودن سیستم سرمایشی و گرمایشی برای کارگران

٤- اجرای غلط طرح دو شیفته شدن کارگاه

٥- نبودن شرایط رشد و ترقی کارگران از نظر سمت و جایگاه شغلی

٦- اجرا و تصویب نشدن قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کارگران این کارگاهها

٧- فرسودگی و قدیمی بودن ابزارآلات

٨- توزیع نامناسب امکانات رفاهی از جمله پاداش، دستمزد، اضافه کاری، و مرخصی های دوره ای

٩- تعلل و تاخیر در بستن قرارداد بابیمارستان ها و کلینک ها، آزمایشگاهها از سوی بیمه دانا و پیگیر نشدن مدیریت