مدیریت مشکلات کارگران ذوب آهنی را نادیده می گیرد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدیریت ذوب آهن ساده ترین مسایل رفاهی کارگران را رسیدگی نمی کند و این خشم کارگران را در پی داشته است و با نامه نگاری و حتا دیدارهای دوره ای مدیران به آنان گوشزد می کنند اما همچنان مدیریت با بی تفاوتی عمل می کند. بخشی از این مشکلات به شرح زیر است:

١- سهمیه لباس کار کارگران مدیریت ماشین آلات سال ٩٧ هنوز توزیع نشده است.

٢- سرویس بهداشتی نورد ٥٠٠ قسمت پرداخت مدتهاست خراب است و رسیدگی نشده است.

٣- توزیع لباس و وسایل ورزشی به کارکنان انجام نگردیده است

٤- مشکل رختکن کارگاه دپو دایره جریه راه آهن و ترابری منتظر دستور مدیریت است که چشم پوشی می کنند

٥- سهمیه لباس کار آتشکار به کارکنان ایستگاه ٥ ریخته گری تحویل نشده است و باعث خطرات زیادی خواهد شد

٦- تامین نفرات نظافت صنعتی مورد نیاز کارگاههای مدیریت فولاد سازی انجام نگرفته است

٧- درخواست جایگزین نمودن لیوان کاغذی در سطح کارخانه به فراموشی سپرده شده است.