برای پیمانکاران بد حساب کار نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در سال ٩٤ در شرکت استیم در کنگان فاز ١٣ پیمانکاری به نام محمد فرهادی ٦٠ تن از کارگران را بعد از اتمام کار دست خالی به خانه فرستاد و سپس هم غیب شد. کارگرانی که در بدترین شرایط آب و هوایی برای این پیمانکار کار کرده ولی او بی معرفتی را به نهایت رساند. این پیمانکار سه ماه دستمزد به کارگران ٥ سال است که بدهکار است. با تحقیقاتی که انجام دادیم رد ایشان را در اصفهان پیدا کرده و حتا شماره تلفنش را نیز پیدا کردیم اما به تلفن های ناشناس و یا تلفن های طلبکاران جواب نمی دهد.

پیام سندیکا :البته کارگران باید همان موقع که بدحسابی و بد قولی ایشان را دیدند به شرکت مراجعه کرده و حقوق خود را طلب می کردند و در نهایت هم از شرکت و هم از پیمانکار شکایت می کردند.