مشکلات تحمیلی به کارگران لاستیک پارس ساوه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آمدن مالک جدید کارخانه و خصوصی شدن این کارخانه مثل اینکه مشکلات کارگران تمامی ندارد. در زمان دولتی بودن این کارخانه هر ماهه مبلغی از دستمزد کارگران کسر شده و کارخانه هم مبلغی به آن اضافه می کرد و در صندوقی جهت دادن وام به کارگران اختصاص داده بود. این مبالغ به صورت اندوخته کارگران تا زمان بازنشستگی و با تسویه حساب در این صندوق ذخیره می ماند و در روزی که کارگر از کارخانه می رفت جمع مبلغ کسر شده از کارگر و کارفرما به کارگر داده میشد.

متاسفانه با آمدن مالک جدید این صندوق به وضعیت نامعلومی دچار شده است. از سویی مالک جدید ادعا می کند که مبلغ این صندوق از سوی کارفرمای دولتی به ایشان مسترد نشده است.

ازآنجایی که مدیریت این صندوق در دست کارگران نبوده کارگران از مبلغ اندوخته شده در این صندوق خبر نداشته و کارفرمای فعلی هم در مورد این صندوق شفاف سازی نمی کند. با توجه به ١٠٠٠ کارگری که اندوخته هایشان در این صندوق موجود بوده که مبلغ قابل توجهی هم می شود ، کارگران نمی دانند اصل و سود این پول ها در حال حاضر در جیب چه کسی است؟ مالک دولتی یا مالک فعلی.

کارشناسان سندیکای فلزکارمکانیک ایران معتقدند که این پول در حساب کارفرمای فعلی تهاتر شده است و مالک این کارخانه از دادن چه وام به کارگران و چه اصل پول طفره می رود و باید حسابرسان دادگستری در این مورد ورود کنند.