اتحاد رمز پیروزی است!

با توجه به فراخوان های داده شده توسط تشکل های مختلف بازنشستگان و همچنین بازنشستگان فلزکارمکانیک و بافنده سوزنی امروز دوم دی ماه ۹۸ساعت ١٠ صبح جمعیتی حدود ١٠٠ نفر بازنشسته جلوی مجلس شروع به تظاهرات نمودند. ابتدا مأمورین از ورود به جلوی مجلس جلوگیری نمودند زیرا جانبازان نیز برای خواسته های صنفی منجمله درآمد و درمان جلوی مجلس جمع شده بودند. سپس اجازه دادند که بازنشستگان هم جلوی مجلس بروند. شعار ها مثل سابق معیشت و درمان رایگان و به زیر خط فقر کشاندن زحمتکشان و خصوصی سازی آموزش و تبعیض فاحش در جامعه بود. بازنشستگان فریاد می زنند : « فریاد ،فریاد ،از این همه بی داد » آیا گوش شنوائی هست؟ بازنشستگان فلزکارمکانیک و بافنده سوزنی که با دست نوشته هایی در مورد عدم اجرای “قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی” خواستار اجرای هرچه سریعتر “قانون ساختار جامع رفاه…….” شدند.

خانم تاج الدین نماینده اصفهان و عضو کمیسیون کارگری مجلس در بین جمعیت حضور یافت و گفت که مجلس هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین را تصویب کرده ولی بودجه وجود ندارد که بارها صحبتش توسط شنوندگان قطع شد که معترض بودند. نمایندگان بازنشسته فلزکارمکانیک با ایشان به داخل مجلس رفته و درباره قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مشکلات بازنشستگان توضیحات لازم را دادند و در ضمن شماره فاکس ایشان اخذ شد، جهت طرح و ارایه راهکار برای غلبه بر مشکلات صندوق های بازنشستگی از جمله طرح درمان کارآمد.

در این گردهمایی بازنشستگان فلزکارمکانیک با توزیع فصلنامه امید، نشریه بازنشستگان فلزکارمکانیک، مورداستقبال بازنشستگان قرار گرفتند.

در ادامه مراسم قطعنامه خوانده شد. با خواندن سرود ای ایران مراسم پایان یافت. شعارهای داده شده در این مراسم به شرح زیر است:

معلم زندانی آزاد باید گردد – زندانی سیاسی آزاد باید گردد – این همه بیعدالتی / هرگز ندیده ملتی – تاحق خود نگیریم / از پا نمی نشینیم – نان، درمان، معیشت، حق مسلم ماست – کارگر، دانشجوی زندانی آزاد باید گردند – سراسر ایران زندان زحمتکشان – فلاکت، فقر، اعتراض اعتراض

شرکت کنندگان قول دادند که برای پیگیری خواسته هایشان مصمم هستند و در آینده به تظاهرات ادامه خواهند داد.