تعاونی مصرف یا هایپرمارکت؟

افتتاح هایپرمارکت تعاونی مصرف کارگران و کارکنان ذوب آهن در حالی صورت می گیرد که اقدامات ٥٠ ساله تعاونی مصرف ذوب آهن نتایج درخشانی داشته است. با انتخاب هیات مدیره جدید تعاونی مصرف که با دیدگاه کارهای مالی و سرمایه داری به میدان آمده اند که با افتتاح هاپیرمارکت تاییدی است در همین راستاست.

اینکه فروشگاههای تعاونی باید بسیار شیک و مدرن و در حد شخصیت و نام کارگران ذوب آهنی باشد هیچ تردیدی نیست اما اینکه هایپرمارکت ها جایگزین تعاونی ها شده و نظارت کارگری از آن برداشته شود و کسانی از این فرصت استفاده کرده و تعاونی مصرف را به زاییده ای بی خاصیت که چند فروشگاه دارد و مدیریتش را به کسانی اجاره دهد، نابودی تعاونی مصرف است.

دور نیست که کارگران زحمتکش تعاونی از کار بیکار شده و نظارت کارگری نیز برداشته شود و کارگران بمانند و چند فروشگاهی که هیچ ربطی به کارگران نخواهد داشت.