پیمانکاران شیاد را رسوا کنیم!

باسلام خدمت دوستان عزیزم، چند روز پیش یکی از پیمانکاران پیام و شماره ای گذاشته بدین مضمون که فیتر نیاز دارد و یکی از دوستان کارگر که نیاز به کار داشت از طرف رفقای گروه پایپینگ شماره را در اختیارش نهاده شد. کارگر با تماس با شماره مزبور به تبریز می رود. صبح همان روز که قرار بوده به صاحب کار مراجعه کند با همان شماره تماس می گیرد. ولی جوابی از سوی پیمانکار حاصل نشد. تا عصر همان روز که خود پیمانکار تماس میگیرد از عسلویه و جالبیش اینجاست که رفیق قدیمی درمی آیند. پیمانکار پافشاری می کند که بیاید عسلویه تست نمی خواهد و پروژه اتاق با همه امکانات و یخچال وووو دارد. کارگر بیکار میرود عسلویه و میرود شرکت آن پیمانکار نابکار. اما تمام حرف هایش دروغی بیش نبوده، آنهم در این موقعیت و نداری. این پیمانکار نابکار حتا تلفن رفیق ما رو جواب نمی دهد. کسی که این کار را کرده شخصی نبوده بجز آقای سیامک رستمی بابادی .

ما یک سوال داریم از آقای رستمی، از مردانگی و انسانیت بدور است این حرکت شما و این کار شما. نام شریف مردم بختیاری را خراب و ضایع میکنی.

هر چند دوستان کارگرش مبلغی پول به حساب رفیق شان ریختند تا بلیط بگیرد و برگرده خانه.

سرکار گذاشتن یکطرف جریانه و طرف دیگه موضوع هزینه ای است که این کارگر داده. آقای سیامک رستمی بابادی نباید از خودت بپرسی که از کجا آورده؟ قرض کرده؟ و از خودت نمی پرسی این کارگر شریف چه مدت بیکار بوده؟؟ و یا کرایه نشین بوده؟؟ و نون زن و بچه اش رو به خاطر این شیادی توهزینه کرده و از بین برده.

باید به این نوع حرکت آقای سیامک رستمی بابادی چه باید گفت….!!!؟ جز بی شرافتی و دغل بازی. قبلن هم در فاز ١٥ با بسیاری از کارگران همین رفتار را انجام داده تا کارگر گرفتار مجبور باشد با کمترین دستمزد کار کند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای از همه کارگران می خواهد که این فرد شیاد را تحریم کارگری کرده و در همه جا افشایش کنند.