خواسته های کارگران کوره بلند ذوب آهن!

کارگران کوره بلند در گفتگو با خبرنگار پیام سندیکا اعلام کردند که سختی کار در این بخش اجرا نمی شود و کارگرانی با ٢٨ سال کار فرسوده و بی انگیزه برای کار گردیده اند. شوربختانه دستمزدهای متناسب با کار انجام شده نبوده و این کارایی و شوق کارکردن را در کارگران کاهش داده است. در این قسمت تعداد کارگران متناسب با تولید انجام گرفته نیست و فشارکاری بر کارگران بسیار زیاد است. آنها بارها پیشنهاد کرده اند که در خانواده های ذوب آهنی جوانان متخصص ولی بیکار زیاد وجود دارند که می توانند به جای پدرانشان استخدام شده و به کشور خدمت کنند. تا هم از بیکاری کاسته شود و هم جوانان در این قسمت استخدام شده و از تجربه پدارنشان بهره ببرند تا فشار کاری نیز تا حدودی از دوش کارگران قدیمی برداشته شود.

در حال حاضر حداقل ٣٠ درصد باید به کارگران این بخش افزوده شود. در حال حاضر که ذوب آهن با سود خوبی که از ثمره کار کارگران بهرمند شده این امکان را دارد تا به استخدام جوانان دست بزند.