کرونا خطرناک است یا مدیریت نادان؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، خبرها حاکی از عدم رعایت حداقل های بهداشتی در بیمارستان هاست. در بیمارستان مدنی کرج هیچیک از پرستاران و کارگران خدماتی ماسک ندارند و نمی زنند و حتا دستکش هم ندارند. آن هم در موقعیتی که پرستاران و کارگران خدماتی در راس حمله این ویروس قرار دارند.

در کارخانه ایران خودرو به جای کم کردن پرسنل، کارخانه سه شیقت در حال تولید است و با اینکه در سالهای گذشته توافق شده بود که کارگران جمعه ها تعطیل باشند در جمعه گذشته کارگران سرکار بوده اند.

در همین حال کارگران پروژه ای وضعیتی نگران‌کننده دارند. وسایل بهداشتی خیلی کم است و معلوم نیست آیا به کارگران بسته های بهداشتی داده خواهد شد یانه. این در حالی است که کمپ‌های استراحت و اقامت کارگران قبلن هم بهداشتی نبود و مایع دستشویی به اندازه کافی موجود نبود.

کارگران راه آهن قم از عدم ضدعفونی کردن واگن ها و ایستگاهها و عدم دسترسى به ماسک های پیشگیرانه خبر می دهند.

کرونا خطرناک نیست مدیریت نادان خطرناک است.