می توان کرونا را شکست داد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وضعیت کارخانه‌ها در شهر صنعتی ساوه برای چگونگی مبارزه و پیشگیری از بیماری کرونا و زدودن نگرانی از کارگران دست به اقدامات زیر زده اند:

کارخانه بهستان دارو:

کارگرانی که سرما و یا آنفلوانزا گرفتند می توانند مرخصی با حقوق بگیرند

ضد عفونی نمودن محوطه کارخانه و سوله

در اختیار گذاشتن دستکش یک بار مصرف و ماسک برای همه بصورت اجباری

تبدیل دستگاه ساعت زنی از انگشت به چشمی .


کارخانه تهران شیمی :

ضد عفونی نمودن مناطق مختلف کارخانه و سوله های تولیدی

در اختیار گذاشتن دستکش و ماسک برای همه بصورت اجباری

کارخانه مهبان شیمی :

-ضد عفونی نمودن مناطق مختلف کارخانهو سوله های تولیدی

-ضدعفونی نمودن کارگران در هنگام ورود به کارخانه

استفاده از دستگاه حضور و غیاب چشمی

دادن دستکش و ماسک به همه کارکنان

کارخانه بهانسار دارویی :

گذشتن مواد ضد عفونی در نگهبانی و سرویس بهداشتی

دادن دستکش و ماسک

ضد عفونی نمودن مناطق مختلف کارخانه

کارخانه بازاک رنگسازی :

کم کردن ساعت کاری به مدت 2ساعت و تعطیلی رستوران کارخانه

کارخانه کاوه فلوت :

خرید دستگاه لیزری نشان دهنده تب و استفاده از آن در هنگام ورود کارگران به کارخانه

قطع صدور بار به قم

مرخصی اجباری به کارگرانی که به قم رفت و آمد دارند به مدت 10 روز

کارخانه مای بی بی :

ضد عفونی نمودن محوطه و سوله ها

خرید دستگاه لیزری نشان دهنده تب و استفاده از آن در هنگام ورود کارگران به کارخانه

شرکت بوتان : تا آخر هفته همه کارگران را به مرخصی فرستاده است.

در شهر صنعتی زرندیه ساوه

کارخانه پلی پک وابسته به بستنی میهن تا آخر هفته تعطیل گردید و محوطه کارخانه در حال ضدعفونی شدن می باشد. شایع است که دونفر بیماری کرونا گرفته اند.

اینها نمونه ای از پیشگیری در کارخانه هاست که بیشتر دارویی هستند. پس می توان اینکارها را انجام داد و بیماری کرونا را مهار نمود. این وظیفه دولت و وزارت کار است که به کارخانه هاابلاغیه بزند اما این کافی نیست و باید کارگران هم از مدیرانی که بی توجه هستند بخواهند.