کارگران پروژه ای و درمان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به وضعیت نامناسب و افتضاح بهداشت در پروژه های نفت و گاز از جمله سرویس های بهداشتی و حمام های بی در و پیکر و بدون آبگرم، اکثر کارگران دچار بیماری هایی چون سرماخوردگی و سینه پهلو می شوند. این در حالی است که اکثر شرکت ها از ارایه درمانگاه و پزشک به کارگران خوداری می کنند هر چند که در قراردهای این شرکت ها با شرکت اصلی این موضوع را تعهد کرده اند.

شوربختانه اگر شرکتی درمانگاه داشته باشد از ارایه خدمات به کارگران شرکت بغل دستی خوداری می کند و اگر کارگری خیلی بدحال باشد باید از ایمنی شرکت خود نامه ای برای اعزام به درمانگاه بغلی بگیرد.

کمپ های کارگری از شهر دور هستند و اگر کارگر مریضی بخواهد به شهر برای درمان برود آنهم بعد از ساعت ٦ عصر، حداقل باید مسافتی بین ٣٠ الی ٤٠ کیلومتری را طی کند تا خود را به درمانگاه شهر برساند. در صورتی که تمامی مراحل درمان باید در داخل پروژه و توسط شرکت انجام گیرد.

موارد گفته شده در کمپ های پتروپالایش و O1 صادق است. مسوولین قدم رنجه کرده بروند ببینند. باید در نظر داشت که شرکت های اصلی ازاین تخلفات شرکت های زیر مجموعه و پیمانکاران با خبر بوده و چشم پوشی می کنند.