نماینده بهداشت جهانی در ایران:« از قدرت سیستم بهداشتی ایران شگفت زده شدم»

این تیتری بود که رادیو و تلویزیون و مطبوعات مرتب آن را انتشار دادند تا مسوولین ” پز ” بهداشتی و سیاسی بدهند.

آری مسوول بهداشت جهانی از سیستم متمرکز بهداشتی در ایران بسیار تعریف کرد و آن را در خاورمیانه بی نظیر دانست. این سیستمی که ایشان را وادار به شگفتی کرده است، سیستم تامین اجتماعی و ارایه خدمات درمانی بصورت رایگان در بیمارستان های این سازمان و همچنین بیمارستان های شرکت نفت، ارتش است. او نمی داند که برای بوجود آمدن این سیستم از صد سال تا کنون هزاران کارگر کشته و فدا شدند، زندانی و در به در، بیکار و تحقیر گشته تا این سیستم اینگونه خدمات ارایه کند.

این سیستم همانی است که پرستاران، پزشکان، کارگران خدماتی اش زیر خط فقر حقوق می گیرند و تازه این حقوق ماهها به تعویق می افتد. در حال حاضر بیمارستان مدنی کرج 4 ماه حقوق کارگران خدماتی اش عقب افتاده و سه کارگر خدماتی اش در بخش کرونایی ها بستری هستند.پزشکان متخصص ماهها و بلکه سالها مطالبتشان را نمی دهد اما آنها باز هم برای این سیستم کار می کنند. پرستارانی که مایه مباهات پدران زحمتکش شان هستند ساعات کار بسیار پر فشاری را دارند. این پرستاران وظیفه 20 هزار پرستاری که استخدام نشدند را عاشقانه به دوش می کشند، که در نامه خانه پرستار به رییس جمهور امروز منعکس شده است.

سیستمی که نماینده بهداشت جهانی را به شگفتی وادار کرده در همین چند ماه پیش از سوی وزیرکار دستور به فروش اموالش را صادر کرده اند تا نابود شود. این سیستم امروز با توجه به طلب ٢٥٠ هزار میلیاردیش از دولت آن چنان در حد خود ارایه خدمات درمانی می کند که باید بهداشت جهانی را متعجب کند و اگر این سیستم نبود معلوم نبود تلفات کرونا تا چه میزان افزایش می یافت. بازنشستگی با ٦٠ سال سن برای مردان و ٥٥ سال برای زنان و ارایه خدمات درمانی در بیمارستان های تامین اجتماعی بصورت رایگان و خدمات درمانی به بازنشستگان در بسیاری از کشورهای منطقه مانند عراق، پاکستان، ترکیه، افغانستان، و هندوستان و حتا در کره جنوبی و ژاپن و به ویژه در آمریکا وجود ندارد.

من فکر می کنم که اگر به نماینده بهداشت جهانی گفته می شد این سیستم را به عمد دارند نابود می کنند حتمن در کله اش کلم بروکلی سبز می شد.

قدرت و فداکاری زحمتکشان همیشه مایه تعجب مسوولین خواهد شد. تامین اجتماعی دستاورد مبارزات خونبار زحمتکشان ایران که نئولیبرالیسم تلاش دارد آن را نابود کند مایه مباهات نه تنها زحمتکشان بلکه مردم ایران است. این دستاورد پدرانمان را پاسداشته و نمی گذاریم نابود شود.

مازیارگیلانی نژاد

٢٤ اسفند ١٣٩٨