تسلیت بر طبقه زحمتکش ایران بخصوص کارگران!

دکتر فریبرز رییس دانا اقتصاددان سرشناس جنبش کارگری ایران و عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، زندانی سیاسی هم در رژیم گدشته و هم در رژیم جمهوری اسلامی در راه حق طلبی، آزادی و آزادگی این رفیق کارگران را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست دادیم. او یار و همراه صدای کارگران و فرودستان و چراغی بود که به خانه زحمتکشان می تابید.

یآدش گرامی راهش پر رهرو

کارگران بازنشسته سندیکای بافنده سوزنی تهران

٢٧ اسفند ١٣٩٨