نامه ای از کارگران پتروشیمی هگمتانه!

برادران سندیکای فلزکار اگر امکان دارد در نشریه و کانالهایی که دارید اطلاع رسانی شود.

ما ١٠٠ کارگر شرکت دیهیم صنعت در پروژه پتروشیمی هگمتانه نتوانستیم حقوق بهمن ماه خود را بگیریم . قرارداد کارگران را طوری بسته اند که هیچکدام عیدی و سنوات شامل آنها نمی شود. نه تنها عیدی به هیچ کارگری پرداخت نشد لاقل حقوق رو هم ندادند و شب عیدی دست خالی ما را روانه خانه امان کردند.

بعد از شیوع کرونا کارگران را ۲۴ اسفند تعطیل کرده و برای حقوق امروز و فردا کردند تا روز ۲۸ اسفند که فقط حقوق دیماه را پرداخت کرده و الان هم جوابگوی کسی نیستند.

مدیر پتروشیمی مهندس پرویز میباشند و مدیر دیهیم صنعت هم کرامت سلحشور