نامه ارسالی به نشریه پیام سندیکا

بار دیگر ظلمی به خانواده کارگر ایرانی

بالاخره پس از چندین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۰ در وزارت کار جلسه ای برگزار شد که میزان حداقل مزد کارگر در سال ۹۹ را تعیین کرد.

افزایش مزد ۲۱ درصد

حداقل حقوق ۱۸۳۵۴۲۶۰ ریال

بن ماهیانه ۴۰۰۰۰۰ ریال

مزد روزانه ۶۱۱۸۰۹ ریال

پایه سنوات ۱۷۵۰۰۰۰ ریال

حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

حداقل مزد سال ۹۹ جمعا ۲۶۰۵۰۰۰۰ ریال

افزایش سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه ۳۰۳۳۸ ریال.

هر ساله در پایان سال جلسه ای به نام شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده برگزار میشود که اعضای ان شورا ۹ نفرند و عبارتند از:

یک نفر رئیس؛ وزیر کار

دو نفر نماینده دولت

سه نفر نماینده کارفرما

سه نفر به اصطلاح نماینده کارگر

که پس از چانه زنی، حداقل مزد تعیین میگردد.

امسال در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۰ برای اولین بار در دهه های گذشته نماینده های کارگران در شورای عالی کار صورتجلسه را امضا نکردند و با رای گیری دیگر اعضا این صورتجلسه به تصویب رسید.

این در حالیست که ماده ۴۱ قانون کار میگوید: شورای عالی کار موظف است:

۱_ بر اساس تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش دهد.

۲_ این افزایش حقوق باید به مقداری باشد که یک خانوار ایرانی(۴ نفر) را تامین کند.

لازم به ذکر است تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد،۴۱/۲ درصد و سبد معیشت خانوار ۴۹۴۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردید.

برداشت:

۱- نمایندگان کارگران، اگر خود را واقعا نمایده کارگر می دانند میبایست در دیوان عدالت اداری طرح شکواییه داشته باشند.

۲- نمایندگان دولت همان نمایندگان کارفرما هستند.

۳- اساس قانون کار نابرابری است چون تعداد نمایندگان کارگران ۱/۲ نمایندگان کارفرماست.

امضا:

علی نوری شاد فعال کارگری و کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

گزارش ٢

آیا موارد بهداشتی در ذوب آهن اجرا می شود؟؟؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به موارد کلی که هر کارخانه برای گندزادیی در محل کار کارگران انجام می دهد اما هنوز در ذوب آهن مواردی است که اجرایی نشده است.

١- برنامه ریزی جهت افزایش مواد شوینده، بهداشتی و همچنین توزیع ماسک برای کلیه کارکنان و کارگران.

٢- تدابیری براد تامین وسایل حفاظت بهداشت فردی و گندزدایی و ضد عفونی تجهیزات مکانیکی در سطح گسترده در سطح کارخانه.