معضلی به نامه بیمه دانا در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به تعداد کم بیمارستان ها و مراکز درمانی که با بیمه دانا قرارداد دارند و به ویژه معضل دندانپزشکی کارگران ذوب آهنی و خانواده هایشان که در سنین ٤٠ سال به بالا قرار دارند، دردسرآفرین شده است. این موضوع باعث گردیده که کارگران هر روز در این مورد سوالات فراوانی را بپرسند و متاسفانه پاسخ مسوول بیمه تکمیلی چنین است به کارگران:

استفاده کارگران از مطب ها و کلینیک های داندانپزشکی غیر طرف قرارداد با بیمه دانا دارای هزینه است. بیمه دانا تنها ٣٠ درصد هزینه ها را تقبل می کند. لطفن به مراکز تحت قرارداد بیمه دانا مراجعه کنید.