سود ذوب آهن به کجا می رود؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در حالی که بخش زیادی از کارگران ذوب آهن به دلیل کرونا در قرنطینه بودند، اما کارگران بخش تعمیرات تا ٢٠ فروردین اقدام به تعمیرات واگن شرقی کک و زغال واحد ٢ و کوره احیا صبا فولاد را کرده اند. از این بازسازی و تعمیرات پول خوبی در جیب کارخانه خواهد ماند. اما کارگران می پرسند چرا از این سود ما را نصیبی نیست. نه پاداشی و نه اضافه دستمزدی.

راستی پاداش آخر سال هیات مدیره و مدیرعامل و مدیریت ذوب آهن چرا اعلام نمی شود؟ آیا باز هم چند صد میلیونی بوده است؟