خیانت در امانت

حراج گذاشتن اموال تامین اجتماعی

می دانیم که منابع تامین اجتماعی حتا آن بخش که در تعهد د‌ولت است امانتی است نزد دولت ، فقهی ذمه حق الناس است بر گردن دولت که خداوند از حق خود ممکن است بگذرد اما از حق الناس نمی گذرد و نماینده خدا هم روی حق الناس بودن تاکید فراوان داشتنه است .

آیا در حکومت اسلامی کسی نیست که بگوید چرا خیانت در امانت؟ چرا چنین دراز دستی در حق الناس موضوع؟ این است که اسلام در فقه اسلامی در دستان سران حکومت ابزاری بیش نیست و تا آنجا کاربرد دارد که شرایط سرکوب ملت را فراهم کند.

چرا دولت بابت سهم خود بیش از دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی طفره میرود ؟

آیا کسری بودجه دارد که اموال تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است به حراج گذاشته است؟

آیا از سیاست امپریالیسم و صندوق بین المللی پول وبانک جهانی پیروی میکند ؟

ما از تمام کارگران آگاه و مبارز و سندیکاهای کارگری و جنبش های اجتماعی میخواهیم ضمن اعتراض مقابله با این اقدامات ایذایی از طریق کار آگاه گرانه در میان کارگران و زحمتکشان خواستار بازنگری این حراج بزرگ قرن ، و لغو تمام قوانین و مصوبه های خلاف قانون شویم.

پیش به سوی احیای سندیکاها و اتحادیه های کارگری

با هدف ارتقا بخشیدن به سطح زندگی عموم مردم و ریشه کن کردن فقر و نابرابری.

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی تهران.

فروردین ماه ۱۳۹۹