نامه ای از کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان

فقط صدای کارگران هست که به جایی نمی رسد و گوش شنوایی نیست که حرف کارگران را گوش بدهد.

چرا ما کارگران موقع انتخابات و رای دادن ارزشمند میشویم برای نظام و جمهوری اسلامی؟ آیا ما جز این مملکت نیستیم و نمی باشیم .

آقایان نمایندگان مجلس کجا هستید ،چرا به داد کارگران نمی رسید؟

در این دوران سخت کرونا که همه از کار بیکار شده ایم و در منزل به سر میبریم ، آن از تعیین حقوق برای کارگران ، که فقط کارفرما را در نظر گرفتن و کمک های دولت هم که فقط نصیب ما کارگران نشده ،لااقل حقوق عقب افتاده خودمان را بگویید پرداخت کنند.

ما کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان پیمانکاری دیهیم صنعت یا همان کرامت سلحشور هنوز حقوق بهمن و اسفند سال گذشته خود را دریافت نکردیم .

قرارداد هم طوری است که عیدی و سنوات پایان سال شامل هیچکدام ما نمیشود ،لااقل حقوق خودمان را پرداخت نمایید .

باتوجه به اینکه از اواسط اسفند کارگاه تعطیل شده .هیچکس جوابگوی ما نمی باشد .

فقط خواهان حق و حقوق خود میباشیم و حقوق اضافه هم نمی خواهیم

کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان

رفقای سندیکای فلزکارمکانیک

خواستیم اگر امکانش هست این متن را منتشر کنید. سری قبل که گذاشتید به تعدادی از کارگران مقداری مساعده پرداخت نموده و قرار شد که حقوقمان را هم پرداخت نمایند اما باز خبری نشد. سپاس از شما