پروژه های نفتی در چه حالند؟

با گذشت بیش از یک ماه از تعطیلی پروژه های نفتی، کم کم کارفرماها پیدا شده و شرکت ها فعال می شوند.

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از عسلویه، شرکت پتروپالایش از ٧٠٠ کارگر سال گذشته فقط ٢٥٠ کارگر را به کار گرفته است. به جز روز اول که تست کرونا از کارگران گرفته شد و آمار انگشتی همراه با الکل و ضدعفونی کردن خوابگاهها هفته ای یکبار و مایع دستشویی فراوان و بازدید فشرده افسران ایمنی و بهداشت و دادن هفته ای یک بار شیر!!!! بدون دادن لباس کار به کارگران، کار آغاز شده است.

هنوز حقوق اسفند و فروردین کارگران داده نشده است. با توجه به اینکه کارگران از اواسط اسفند در پروژه ها حضور نداشتند، حقوق و بیمه کارگران در این ماه با ابهام روبروست.