کارگر فلزکار از ایران خودرو خبر می دهد

iran-khodro2

گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو :

با توجه به فعالیت شدید مدیران و سرپرستان قسمت ها و تهدید و فشار به کارگران و در نهایت شکسته شدن اعتصاب غذا از طرف کارگران تولید وانت ایران خودرو در بخش شمال کارخانه ، از دیروز کارگران ایران خودرو با دادن مهلت تا روز ۱۵ بهمن به مدیران برای افزایش پایه حقوق و تسویه پاداش عقب افتاده و طبقه بندی مشاغل ، اعتصاب غذا را به حالت تعلیق در اوردند. کارگران منتظرند تا ببینند مدیریت در طی این چند روز چه خواهد کرد.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۳۹۳/۱۰/۲۵

عکس : آرشیو