مصوبات شرکت ذوب آهن

١- قدردانی زبانی از کارگران

٢- تولید باید مطابق برنامه انجام شود

٣- ورود شرکت های شرکت ذوب آهنی به بورس

٤- تامین لکوموتیو و افزایش حمل و نقل ریلی

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا این مصوبات شورای معاونین شرکت ذوب آهن است. نه خبری از نقایص بهداشتی شرکت از جمله کمبود ماسک در بخش هاست و نه خبری از مشکلات کارگران. از قرار زندگی کارگران برای معاونین و مدیریت اهمیت ندارد. مدیریت کارگران را همچون ابزارکار می بیند که هر وقت خراب شدند باید دور انداخت و دیگری را به جایش گماشت.