پاداش بعد از اعتراض!

روز دوم خرداد اطلاعیه ای از سوی شرکت فولاد خوزستان به در و دیوار ذوب آهن و فولاد زده شد که ١ میلیون تومان پاداش به کارکنان شرکت، پیمانکاران، بازنشستگان از طریق بن کارت آن هم به دلیل رکورد روزانه ٨١ ذوب، داده خواهد شد. از نظر افرادی که بیرون شرکت ذوب آهن هستند بخششی است از سوی هیات مدیره. اما واقعیت آن است که پس از عید اعتراضات کارگری در بخش های مختلف ذوب آهن و فولاد در گرفت و حتا بازدیدهای فیزیکی مدیران و مدیرعامل که همیشه منتظر مجیزگویان بودند برخلاف انتظارشان با اعتراض های شدید کارگران در مورد ناچیز بودن دستمزدها در قبال کار صورت گرفته، عدم اجرای طبقه بندی مشاغل بصورت اصولی، قراردادهایی که باعث عدم امنیت شغلی شده است، عدم استخدام کارگران جدید که کارشان به دوش کارگران باقی مانده افتاده است و از همه مهمتر سودهای کسب شده در سال گذشته که کارگران از آن نصیبی نبره اند. این اعتراضات که از قسمت کوره ها و تعمیرات آغاز شد به دیگر قسمت ها هم سرایت کرد و در نتیجه ١ میلیون تومان ناچیز به کارگران و بازنشستگان داده شد. تا به صورت موقت اعتراضات کارگران را مهار کنند. زهی خیال باطل