اگر پول نداری برو زندان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در بیمارستان مدنی کرج کارگری را که پایش شکسته و دکتر ورقه مرخصی اش را امضا نموده به دلیل بی پولی فعلن به راهرو بیمارستان منقل شده تا بعد از چند روز تحویل کلانتری شود. بدهی این کارگر ٥ میلیون تا امروز است.

سال گذشته نیز حسن کارگر افغانی که در این بیمارستان توسط کارفرمایش بستری و سپس رها شده بود بعد از آنکه نتوانست هزینه های بیمارستان را پرداخت کند، روانه کلانتری کردند.

با سیاست های نئولیبرالیستی و گران شدن هر روزه دارو و درمان خانواده های کارگری یا باید بمیرند و یا به زندان بروند.