دارایی بازنشستگان در حال معامله و نابودی است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت صبا فولاد خلیج فارس متعلق به صندوق بازنشستگی کشور زیر مجموعه وزارت کار دستمایه معامله پشت پرده کارتل فولاد کشور خواهد شد. آقای افتخاری به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی قصد دارد سعید بزرگی مدیرعامل یکی از زیر مجموعه های فولادمبارکه را با فشار بر هیات مدیره صبا فولاد بر کرسی مدیرعاملی بنشاند تا هرچه سریعتر با فروش کارخانه مذکور به فولاد مبارکه موافقت نماید. صبا فولاد خلیج فارس یکی از مهمترین منابع درآمدی بازنشستگان کشور می باشد که حداقل تا پنج سال آینده جایگزین نخواهد داشت. حال باید از وزیر و مدیر صندوق بازنشستگی پرسید این انتصاب در سال جهش تولید و توجه به مشکلات بازنشستگان عزیز، چه دلیلی دارد.