مشکلات کارگران ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یکی از مشکلات همیشگی کارگران ایران خودرو موضوع تعرفه های درمانی است که مدیریت در مورد آن پاسخگو نیست. در حال حاضر سه سال است که تعرفه های دندان پزشکی برای کارگران ایران خودرو ثابت مانده و این در حالی است که هر ساله دندان پزشکان به افزایش قیمت خود مبادرت کرده و مدیریت هم روزه سکوت گرفته است.

کارگران میانسال ن ایران خودرویی که از وضعیت دندان های فاسد و خراب در عذابند بارها از مدیریت پرسیده اند که چرا سطح پوشش تعرفه ها افزایش نمی یابد تا آنها بتوانند حداقل کمی از هزینه هایشان کاسته شود. شوربختانه مدیریت اهمیتی برای کارکنان و کارگران خود قائل نیست