مدیریت ایران خودرو گوشی برای شنیدن ندارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران ایران خودرویی از مشکلات زیادی برخورداند که متاسفانه شنیدنش برای مدیریت صرف ندارد.

١- هنوز تکلیف طبقه بندی مشاغل در ایران خودرو معلوم نگردیده است

٢- مدیریت بدون در نظر گرفتن وضعیت سالن ها و کارگران کار را سه شیفت اعلام کرده و مشکلاتی را برای کارگران در هر سالن ایجاد می کند و مدیریت با توجه به اعتراض کارگران آن را تاکنون نپذیرفته است

٣- مبلغ کارت زندگی افزایش نیافته و داشتن ضامن هم برای کارگران تولید دردسر مضاعف کرده است

٤- با فرا رسیدن فصل گرما پیمانکاران سرویس ها از روشن نمودن کولر خوداری می کنند و مدیریت هم هیچ واکنشی نشان نمی دهد. چرا؟؟؟