عدم مدیریت یا بی عرضگی مدیران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا آسانسورهای نیروگاه حرارتی ذوب آهن از کار افتاده اند.این در حالی است که پیمانکار مربوطه از شرکت اخراج و نگهداری آسانسورها بر عهده مدیریت است. اینکه این یک توطئه برای بازگرداندن پیمانکار هست یانه نمی دانیم.
اینکه ما موافق حذف پیمانکار و به خدمت گیری کارگران مجرب در حیطه آسانسور در ذوب آهن هستیم و کارگرانی برای نگهداری و حتا تعمیرات آسانسورهای ذوب آهن به اندازه کافی موجود است، اما آیا مدیریتی که دست به حذف پیمانکار بدون بررسی لازم دست زده است این توقف را چگونه توجیه می کند؟ آنهم در نیروگاه حرارتی که قلب تپنده ذوب آهن است.
به تجربه ثابت شده است مدیران سفارشی و بی عرضه نمی توانند عملکردی جز این داشته باشند.