از مطالبات کارگران هفت تپه حمایت می کنیم و در کنار آنها ایستاده ایم!

کارگران و مردم زحمتکش ایران اجحافاتی که بر کارگران شرکت نیشکرهفت تپه شده است،را از یاد نمی برند. تکرار عدم پاسخگوئی به حقوق های معوقعه و شانه خالی کردن از تمدید دفترچه های بیمه و باز نگردانیدن آقایان بخشی و ایمان اخضری و محمد خنیفری و سالار بیژنی و دیگر اخراجیان بر سر کار از طریق دزدان تصاحب کننده شرکت نیشکر هفت تپه آن هم به نام خصوصی سازی و حمایت حکومتیان از آنها بازهم کارگران این شرکت را برای دستیابی به مطالبات خود به اعتراض و تجمع و کشانیدن به خیابان های شهر شوش وادار نمود.

ما کارگران،معلمین و بازنشستگان تا رسیدن کارگران شرکت نیشکرهفت تپه به مطالباتشان مصمم و استوار در کنار آنها ایستاده ایم.

–شورای بازنشستگان ایران

–سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

—اتحاد بازنشستگان ایران

—سندیکای نقاشان استان البرز

—بازنشستگان فلزکارمکانیک

—بازنشستگان بافنده سوزنی

–گروه نوزده اسفند

—گروه شورای همبستگی کارگری

١ تیرماه ١٣٩٩