سختی کار در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یکی از موارد اعتراضی کارگران به مدیریت موضوع اجرای سختی کار و نحوه تصمیم گیری در مورد آن است. با اینکه ریخته گری باید جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب شود و کارگری که در این قسمت کار می کند مشمول آن نمی گردد. به ویژه اینکه کارگرانی که در ریخته گری کار می کنند به دلیل فشارکاری تلاش می کنند به قسمت دیگری جان خود را برداشته و در بروند و شوربختانه کارشان در ریخته گری جزو سوابق سخت و زیان آور اعمال نمی گردد.