مشکلات کارگران ایران خودرویی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یکی از مشکلات کارگران کوشا و درس خوان موضوع ارتقا شغلی و مکان شغلی آنان با مدرک اخذ شده در هنگام کار است. شوربختانه تاکنون مدیریت به جای جایگزینی این افراد، دست به استخدام نورچشمی ها زده است که به شرکت سفارش می شوند و پس از چندی هم با حقوق بالا و کسب سابقه کار در ایران خودرو و سفارش بهتری به کارخانه دیگری می روند. اما متاسفانه کارگر درس خوان همچنان باید در رده شغلی پایین تری کار کرده و حقوق بگیرد.