بازنشستگان ذوب آهن حق خود را می خواهند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، تجمع روز شنبه 7 تیرماه کارگران بازنشسته ذوب آهنی که در مقابل دادگستری اصفهان صورت گرفت اعتراضی بود به اجرایی نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق فولاد . صندوق بازنشستگی فولاد این قانون را باید در فروردین ماه اجرا می کرد، اما همچنان اجرایی نشده و اعلام کرده اعتباری برای اجرای این قانون ندارد.

در این اجتماع شعارهایی مبنی بر بیمه عمر و خوادث مطابق آییننامه فولاد» « همسان سازی حقوق مطابق تبصره 5 ماده 109» « مطالبات فولاد کجاست؟» « چرا مطالبات ما از سال 91 تاکنون اجرایی نمی شود» توسط بازنشستگان حمل می شد. بازنشستگانa ذوب آهنی مدیران کنونی کانون صندوق فولاد را بی خاصیت و گوش به فرمان دولت میدانند.

نشست امروز یکشنبه ٨ تیرماه هیات امنای کانون ٥ فولاد و معاونینش با مشاور شهروندی وزیرکار در تهران تاییدی است بر نظر بازنشستگان درمورد مسوولین صندوق فولاد. در این جلسه بی خاصیت موارد زیر که بارها اعلام گردیده است دوباره مطرح شد:

«١- مطالبات معوقه از سال ۹۱ تا پایان شهریو ر ۹۹را صندوق پرداخت کند

٢- همسان سازی مجوز اجرایش را کارشناسان هیأت امنا به صندوق داد فقط صندوق منابع پایدار آن را به هیأت امنا قبل از شهریورماه ۹۹ معرفی نماید تاا حکام همسان سازی طی شهریور ماه ۹۹ با تاریخ اجرای اول فروردین ماه سال جاری صادر و تقدیم به عزیزان بنماید.

٣- برای از بین بردن۴ جزیره فعلی صندوق دراکچوئریش همه بازنشستگان عزیز از کلیه واحدها با در نظر داشتن بیمه درمان، بیمه عمر و حوادث و خدماتشان آورده و از دولت بگیرد.

۴- نامه کانون بازنشستگان شریف ذوب آهن در خصوص درمان، بیمه عمر و حوادث و خدمات را آقای گردوانی به وزیرتعاون، رفاه و تأمین اجتماعی رسانده دستور ایشان را برای رفع مشکلات موجود گرفته تا اقدام لازم انجام شود.»