ذوب آهن و کرونا!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، متاسفانه بعد از گذشت ٤ ماه از شیوع بیماری کرونا در کشورمان، مدیریت ذوب آهن تا امروز ٢ تیرماه هنوز نمی تواند ماسک مورد نیاز قسمت های مختلف شرکت ذوب آهن را بصورت مرتب تهیه و توزیع کند. بعد مسوولین می گویند چرا مردم رعایت نمی کنند؟؟!!
آیا کارگری که با دستمزد حقیرانه ای روزگار می گذراند برای اینکه مدیران بی عرضه نمی توانند ماسک مرتب در کارخانه داشته باشند باید از جیب خود هزینه کند؟ آیا بخش اداری و مالی و تدارکات نباید به دلیل این قصور توبیخ و از این مسوولیت برداشته شوند؟