کرونا و کارگران ساوه ای!

١- در شرکت زرین جم (سان استار) کارگران ازوضعیت بهداشتی در مورد عدم رعایت دستورات کرونایی اعتراض داشته و خواستار حضور مسئولین بهداشتی استان در این کارخانه و تست گیری از کارگران در رابطه با ویروس کرونا می باشند.

تا فاجعه ای به بار نیامده هر چه سریعتر به این شرکت مراجعه نمایید.

٢- در شرکت رنگسازی بازاک واقع در شهر صنعتی ساوه آزمایش کرونا انجام گرفت که نتیجه آن ١٨ نفر مبتلا داشت به همه آنها مرخصی داده شد تا بعد از درمان به کارخانه مراجعه کنند. نهار نیز به همین دلیل قطع شده اما گفته شده که پول نهار را خواهندداد .

این دو خبر نشانگر این است که هم کارفرمایان و هم مسوولین بهداشت در شهر ساوه با موضوع بیماری کرونا به صورت سهل انگارانه ای برخورد می کنند.