از اعتصاب آموزگاران در شهرهای مختلف حمایت می کنیم!

iran_teachers_220115_2