سختی کار معضل کارگران ایران خودرویی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، حذف سختی کار و یا اعمال نکردن آن موجب مشکلاتی در هنگام بازنشستگی کارگران ایران خودرویی به وجود میاورد. سختی کار وقتی به سالنی تعلق می گیرد باید همه کارکنانش را شامل شود . مثلن سرگروه های خط تولید سختی کار شامل شان نمی شود و یا با یک بخشنامه کارگر می شود کارمند و از سختی کارش می افتد. نادیده گرفتن ٣٠٠ کارگری که در سال ٨٥ تا ٨٨ با تغییر عنوان از کارگر به کارمند تغییر عنوان داده بودند با همان ماهیت کاری جز سرگردانی برای کارگر هیچ نتیجه نداشته است.