اعتصاب کارگران بوتان با موفقیت پایان یافت!

با اعتصاب ١٧٠٠ کارگر کارخانه بوتان واقع در شهر صنعتی کاوه در ساوه در چهارشنبه روز و تعطیل نمودن کارخانه توسط خانم مهندس خلیلی صاحب شرکت تا روز شنبه، امروز نمایندگان کارگران در جلسه ای با مسوولین وارد مذاکره شدند.

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران شرکت بوتان خواسته هایشان عبارت بود از :

١- افزایش حقوق .

٢- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل .

این اعتراض منجر به دست از کار کشیدن کارگران از کارگاههای مختلف شد که در روز چهارشنبه بصورت اعتصاب در محوطه کارخانه انجام گرفت و با آمدن مدیر عامل و تعطیل کار تا شنبه خاتمه یافت. قرار براین شد تا شنبه با کارگران گفتگو کنند و تصمیم مناسب گرفته شود .در روز شنبه جلسه ای برگزار شد که اعضای آن عبارت بودند از :

١- کارفرما

٢- نماینده فرماندار

٣- نماینده کارگران از هر کارگاه ٢ نفر که حدود ٤٠ نفر انتخاب شده توسط کارگران .

٤نماینده ای از آگاهی .

٥- نماینده ای از اطلاعات

در این جلسه توافقات زیر تصویب شد:

-کارفرما مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طی ١٠ روز آینده شد تا طرح و پیش زمینه های آن را ارائه دهد ودر بعد ٦ ماه آنرا اجرایی کند .

-افزایش حقوق کارگران در لوای طرح طبقه بندی انجام پذیرد

-کارفرما به هیچ وجه کارگری را اخراج نکند به ویژه نمایندگان کارگران را

-کارگران بعد اتمام جلسه به سر کار برگردند و تولید ادامه یابد

در حال حاضرخوشبختانه با قبول طرفین تولید شروع شده و کارگران مشغول کار هستند در آینده مشخص خواهد شد که چه کسی به نتیجه این نشست پایبند خواهد بود وبه تعهد خود عمل خواهد کرد .

لازم به ذکر است که قرارداهای کارگران در این کارخانه یک ماهه است و بیشترین نگرانی کارگران از تمدید نشدن قراردادهای کارگران فعال در اعتصاب است. ?