گزارشی از تجمع بازنشستگان تبریزی!

روز ٢٥ تیرماه و هماهنگ با بازنشستگان سراسر ایران ٢٥٠ بازنشسته تبریزی نیز برای موضوع همسان سازی حقوقها، وضعیت بد معیشتی و درمانی، موضوع فروش شستا در بورس، در مقابل اداره کار تبریز تجمع کردند که یکی از معاونین اداره کار به میان بازنشسته ها آمده و با آنان صحبت نمود و خواسته های آنان را یادداشت کرد. پس از رفتن این مسوول بازنشستگان با قرائت قطعنامه ای به تجمع خود پایان دادند.