وضعیت درمان در صندوق بازنشستگان آینده ساز

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با حاد شدن موضوع درمان بازنشستگان صندوق آینده ساز، کانون بازنشستگان آینده ساز نیز از رفع این مشکل شانه خالی کرده و موضوع مشکلات درمانی بازنشستگان این صندوق را به مدیران صندوق حواله می دهد. در حالی که کانونی که به قول خودش نماینده بازنشستگان است اگر در این مورد ورود نکند قرار است چه بکند؟ دبیراجرایی صندوق آقای دقیانوس اگر نتواند این مشکل را پیگیری کند چگونه انتظار دارد که بازنشسته موضوع درمان خود را حل کند؟

خواسته های جامعه کارگری و نیروی کار سازما ن توسعه و نوسازی صنایع ایران

الف : اول درما ن (راه حل)

کار شناسی سنجیده ای که تا کنون صورت یافته این است که چون صندوق عهده دار متعارف درمان و حوادث غیر مترقبه بدنی اعضا است وظیفه خطیری در این خصوص بعهده دارد .

یمه تکمیلی اجحا ف است به اعضا ضرورت اقتضا می کند شورای عالی رفاه عاجلا تصمیمی اتخاذ نمایند که حوزه صندوق حمایت آینده سازبا پرداخت تعرفه درمان اعضا از امکانات مراکز درمانی تامین اجتماعی برخوردار شوند .

ب : اخذ ٣ درصد ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی

ج : تطبیق حوالجات در بررسی معا ملات منقول و غیر منقول صندوق از بدو تشکیل .

د : احقاق حقوق از دست رفته شاغلین مشاغل سخت وزیان آور و ماده ١٠ و جبران خسارت

ه : هزینه ستادی صندوق بازنشستگی آینده ساز بیش از هزینه صندوق های مشابه نباشد ، در هر صورت از یکصدم پرداختی به مستمری بگیران تجاوز نخواهد کرد .