کارخانه ذوب آهن ثروتمند است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، به گفته مدیرعامل کارخانه ذوب آهن “٥٠ درصد تولیدات این شرکت صادر می شود” و به همین خاطر ارز خوبی به صندوق مالی کارخانه ذوب آهن وارد می شود. وضعیت سهام در هلدینگ صدر تامین هم نشان از درآمدی ١٠٠ درصدی دارد. تمامی کارخانه های فولاد سازی رشد درآمدی ٥٥ درصدی را داشته اند.

پرسش اینجاست: چرا کارگران روغنکار مدیریت نورد ٣٠٠ از اسفند تاکنون سهمیه دستکش دریافت نکرده اند؟

چرا مشکلات اتاق فرمان نیروگاه حرارتی با تمام پیگیری های تکنسین ها، هنوز تامین نشده است؟

آیا سلامت کارگران باید دستخوش صرفه جویی های سودورزانه شما قرار گیرد؟