شرکت تعاونی مصرف ایران خودرو چرا تشکیل نمی شود؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیش از یکسال از تعطیلی شرکت تعاونی مصرف می گذرد و مدیریت هیچ اقدامی برای بازگشایی آن نکرده و پیگیری کارگران هم به نتیجه ای نرسیده است. در این وانفسای گرانی و کرونا حال خانواده هایی که فرزندان دم بخت دارند باید آواره خیابانها شوند برای تهیه لوازم خانه برای فرزندانشان. در حالی تعاونی مصرف تعطیل شده است که سه تعاونی برای دادن وام همچنان فعالند و سقف وام های پرداختی شان هم هیچ سنخیتی با گرانی ها ندارد.

سیاست هایی که تعاونی مصرف را می بندد تا تعاونی!!! وام بده فعال باشد، جز خرد کردن شخصیت کارگران، سرگردان کردن آنان و خانواده شان در بازار و دور کردن کارگر از پرداختن به معضلات خود است. در تعاونی مصرف کارگر با گردنی افراشته هرچه می خواست می خرید و هرماهه هم از حقوقش اقساط این خرید برداشته می شد.