وضعیت کارگران در شرکت ساروج!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت ساروج به مدیر عاملی آقای مهدی تابش در کارخانه سیمان در بندر کنگان مشغول به کار است. این شرکت با بیش از ٢٠٠ کارگر روزی ٩ ساعت کار می کنند. روزهای پنجشنبه و جمعه شرکت تعطیل است. لیست بیمه و دریافتی کارگران سر موقع پرداخت می شود و کارگران از این موضوع نگرانی ندارند. اما طبقه بندی مشاغل صورت گرفته در این شرکت که مشاغلش جزو سخت و زیان آور هستند به هیچ وجه درست نیست و از زمانی که مدیرعامل عوض شده است اضافه کاری کارگران از ١٥٠ ساعت به نصف تقلیل یافته که دریافتی کارگران را با این هزینه های سخت زندگی دشوار نموده است. در اجرا کردن طرح طبقه بندی کارگری که مستحق گروه ١٢ است را به گروه ١٠ آورده اند که مورد اعتراض کارگران است. همچنین تعطیلات تابستانی کارگران به دو بخش ١١ روزه کاهش یافته و ٨ روز را کارفرما به جیب می زند. این در حالی است که اگر کارگری از تعطیلاتش استفاده نکند این تعطیلات از دستش رفته است.

با آنکه تب سنجی در ورودیه کارخانه انجام می شود اما مکان ها ضد عفونی نشده و فقط آب و وایتکس را با هم قاطی کرده به دستگیره ها می زنند. هر سه روز یک ماسک به کارکنان داده می شود. خوابگاههای کوچک ١٥ نفره برای کارگران در نظر گرفته شده که وضعیت بهداشتی خوبی ندارند.