بیمه تکمیلی کارگران ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیمه تکمیلی که فقط درد را در خانواده های کارکنان بیشتر می کند. مدت هاست که برخی آزمایشگاههای بزرگ به ویژه در تهران همکاری خود را با بیمه تکمیلی کارگران ایران خودرو لغو کرده اند. متاسفانه مسوولین درمانی و بیمه تکمیلی شرکت هیچ تلاشی برای رفع این مشکل و همچنین جایگزین کردن آزمایشگاههای معتبر دیگری ننموده و خانواده های بسیاری را سرگردان گذاشته اند و هیچ جوابی هم برای این سوال ندارند.